Skip to main content
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

சூரா பஜ்ர் கூறும் பாடம் - பாகம் 1
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

சூரா அல் பலத் - பாகம் 2
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

தப்ஸீர் பாடம்
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Ash Sheikh Yoosuff Mufthi (Binnoori)

தப்ஸீர் பாடம்
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Ash Sheikh Yoosuff Mufthi (Binnoori)