Skip to main content
சூரா அல் பலத் - தப்ஸீர் வகுப்பு
Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

Grand Jumuah Masjid, Nintavur
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

தப்ஸீர் பாடம்
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Ash Sheikh Yoosuff Mufthi (Binnoori)

தப்ஸீர் பாடம்
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Ash Sheikh Yoosuff Mufthi (Binnoori)